Session 1: St. Justin Martyr w. Rdr. James Kushlan
Session 2: St. Polycarp of Smyrna w. Martha Rakowski